Search
Close this search box.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

ULUSAL FUARCILIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Ulusal Fuarcılık Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

AMAÇ VE KAPSAM

 

Bu politikanın temel amacı, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, paylaşılması ve aktarılmasına ilişkin süreçlerimiz hakkında Şirket yetkililerimizi, çalışanlarımızı, ortaklarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, iş birliği içinde olduğumuz kurumları ve bu kurumların çalışanlarını ve yetkililerini ve ayrıca kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir.

 

Şirketimizin temel prensibi, kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığı sağlamak, farkındalığı yükseltmek, ilgili tüm tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirtmektir. ULUSAL FUARCILIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin KVKK ve ilgili yönetmelikte yapılacak değişikler doğrultusunda, Protokol’de değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirketimizin topladığı kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından birine veya birkaçına dayalı olarak işlenebilmektedir. Dolayısıyla öncelikle kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan birinin kapsamına girip girmediği Şirketimizce incelenmekte, bu şartlardan herhangi birinin mevcut olmaması halinde ise veri sahibinin daha önceden alınmış veya yeni alınan açık rızasına dayanılarak kişisel veriler işlemektedir.

 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde sayılan şartlar ise şunlardır: Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi, kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi, kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin, verisi işlenen kişilerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması, veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

 

Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 

Şirketimizin ticari faaliyetini yürütebilmek ve müşteriler ile kurduğumuz alım-satım sözleşmesine dair edimlerimizi ifa edebilmek; yasal ve/veya idari yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek; çalışanlarımızla akdettiğimiz iş sözleşmeleri gereği işveren olarak üstlendiğimiz yükümlülükleri yerine getirmek; İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal ve/veya idari yükümlülüklerimizi yerine getirmek; İnsan kaynakları süreçlerinin planlanmak ve uygulamak; Personel özlük dosyalarının oluşturmak; İşçi sağlığı ve iş güvenliği süreçlerini yürütmek; İş ortaklarımız, müşterilerimiz veya tedarikçilerimiz ile olan ilişkileri yönetmek; Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerini planlanmak ve uygulamak; Şirketimizin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlayabilmek; Mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, ilgili resmi ve idari kurumlardan ya da yargı mercilerinden gelen talepleri yanıtlamak, gerekliliklerini yerine getirmek.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Şirketimiz, topladığı kişisel verileri, Kanun’da öngörülen zorunluluklara ve Kurul tarafından alınan kararlara ve ilan edilen ikincil düzenlemelere uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

 

Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza alınarak toplanması halinde, ancak yine veri sahibinin açık rızası olması şartıyla başka gerçek veya tüzel kişilere aktarılacaktır. Şu kadar ki bu veriler, Kanun veya diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda veri sahibinin açık rızası olmadan da mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak, yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir.

 

Bununla birlikte, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda topladığımız kişisel veriler öngörülen hukuki sebebe bağlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Şirketimiz, kişisel verileri Kanun’da ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve bu mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak paylaşmakta, sınıflandırmakta ve işlemektedir. İşbu Politika’nın yürürlük tarihi itibariyle yurtdışına veri aktarımımız yoktur. Yukarıda belirttiklerimiz çerçevesinde ve Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uyarak; yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, ticari amaçlarımız ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyecek şekilde meşru menfaatlerimiz doğrultusunda mali, hukuksal, işe alım gibi hizmetleri alabilmek, kanun ve yargı kararları ile idari uygulamalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için ve kişisel verilerin işlenmesinin gerektirdiği sınırlar dahilinde kişisel verileri yetkili kurum ve kuruluşlar, adli, resmi ve idari makamlara aktarabiliyoruz. Kanun’un 8. maddesi ve işbu Politikamız etrafında yapacağımız veri aktarımı verinin Kanun’a aykırı şekilde işlendiği anlamında olmayıp, bu bağlamda veri aktarımı yaptığımız ve yapacağımız tüm gerçek ve tüzel kişilere veriyi uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya yazılı başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tutulmakta, bulut ortamına aktarılmamaktadır.

 

Bu kapsamda;

 

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alma,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,

Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenme,

Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,

Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme,

Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini, hak sahibi olduklarını belgelendirmek suretiyle, https://ulusalfair.com/ web sitemizde bulunan iletişim formları aracılığıyla elektronik ortamda şirketimizin ULUSAL FUARCILIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Merkez Mah. İsmet Paşa Cad. Akgün İş Merkezi No: 1 / 11 Kağıthane / İstanbul adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimize başvuru formu ile yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler veya https://ulusalfair.com/ web sitemizde bulunan iletişim bilgilerimiz üzerinden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imza kullanmak kaydıyla ulusal@ulusalfair.com Adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Veri sahibinin böyle bir talebinin Şirketimize iletilmesi halinde, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ilgili talep sonuçlandırılmaktadır. Veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde veya yazılı olarak verilecek cevabımızın on (10) sayfayı aşması halinde, 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirtilen ücret alınabilecektir.

 

ULUSAL FUARCILIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KULLANIM ŞARTLARI, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ

 

Gizlilik politikası, bu site aracılığıyla, ya da bu siteyle bağlantılı olarak bize ulaşan kişisel bilgilerinizin kullanımını kapsamaktadır.

Bu sitede toplanan kişisel veriler ULUSAL FUARCILIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yönetilmektedir.

 

BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANIMI

 

Kişisel bilgilerinizi (örneğin ad, adres, telefon numarası ve e-posta) aşağıdaki amaçlarla alıyor ve kullanıyoruz:

 

Sizlerden gelen soru ya da talepleri karşılamak için

Sizlerden gelen başvuruları işleme koymak için

Sizlerle aramızda mevcut bulunan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için

Sizlere sağlanan hizmetlerle ilgili sorunları öngörebilmek ve çözümlemek için

İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek ürün ya da hizmetler yaratabilmek için.

 

Bu gizlilik politikasında belirtilen durumlar dışında kimliğinizin tespit edilmesine yol açabilecek bilgilerinizi, yasal nedenlerden kaynaklı mecbur kalmadığımız sürece, ya da haklarımızı, varlıklarımızı ya da kişisel emniyetimizi ve kullanıcılarımızın/müşterilerimizin emniyetini korumak ve/veya savunmak ve benzeri nedenlerle açıklamamız gerekmedikçe, sizin izniniz olmadan açıklamayacağız.

 

Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışındaki nedenlerle (gelişme ve yeniliklerden haberdar etme, sizlerin katılımının yararına olacak etkinliklerde hızlı kayıt gerçekleştirme pazar araştırmaları ve verilerinin izlenmesi amacıyla, size ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve bu kapsamda size ulaşmak amacıyla, ilginizi çekebilecek bilgileri sizlere gönderebilmek amacıyla vb.) kullanma seçeneğini tercih etmeniz halinde bilgilerinizi bizlere ulaştırdığınızda bu şekilde bir kullanıma onay vermeniz halinde bu gibi amaçlarla kullanacağız. Ayrıca sizin olumlu görüşünüzü almak suretiyle adınızı, adresinizi, ya da bizimle paylaştığınız herhangi bir başka kişisel bilginizi, belirleyeceğimiz, ULUSAL FUARCILIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ dışındaki üçüncü şahıslara aktarmak isteyebiliriz. Söz konusu üçüncü şahıslar bu bilgileri pazar araştırmaları ve verilerinin izlenmesi, size ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve bu kapsamda size ulaşmak, ilginizi çekebilecek bilgileri sizlere gönderebilmek gibi amaçlarla kullanabilirler. Bilgilerinizin bu amaçlarla kullanımına bir son vermek isterseniz tarafımıza aşağıda belirtilen yazılı e-mail adresinden ulaşmanız halinde, kullanıma tercihiniz doğrultusunda son verilecektir. Böyle bir durumda kişisel verilerinizi yukarıdaki bölümde belirtilen amaçlarla, makul ölçülerde kullanmaya devam edeceğiz.

 

KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLERİN TOPLANMASI

 

Kullandığınız internet tarayıcı türü ya da bizim sitemize bağlandığınız web sitesi gibi kişisel olmayan bilgilerinizi de otomatik olarak toplayabiliriz.

Ayrıca siteye gönderdiğiniz detay bilgileri (örneğin yaşınız ya da yaşadığınız kent) de toplayabiliriz. Bu bilgilerle kimliğiniz saptanamaz ve bunlar yalnız sitenin etkin hizmet sağlaması için kullanılır.

 

Zaman zaman bu türden kişisel olmayan ya da toplu verileri bu siteyle bağlantılı amaçlarla kullanmaları için üçüncü şahıslarla da paylaşabiliriz.

 

ÇEREZLERİN (COOKİES) KULLANIMI

 

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Sitemizi izlerken genel olarak “cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgileri bilgisayarınızda depolayabiliriz. Web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde bu çerezleri bilgi amaçlı olarak okuyabiliriz. Topladığımız bilgi türü PC’nize özgüdür, anonimdir ve IP adresinizi, PC’nin web sitesini ziyaret tarih ve saati, web sitemizin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının başarıyla size sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir

 

Çerez verilerinden, web sitemizin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve web sitemizin optimum seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanırız.

Bilgisayarınızın ayarlarını değiştirerek bu bilgileri silebilir ya da bloke edebilirsiniz. Bu bilgileri siler ya da bloke ederseniz, sitenin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz.

 

KAYITLARIMIZIN DOĞRU OLARAK TUTULMASI

 

Bizde bulunan size ait bilgilerin mümkün olduğunca doğru olmasını amaçlamaktayız.

Bize sunduğunuz bilgileri gözden geçirmek ya da değişiklik yapmak istemeniz durumunda lütfen bizimle aşağıdaki belirtilen şekilde bağlantı kurun.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

 

Kişisel bilgilerinize yetkili olmayan kişiler tarafından ulaşılmasını ve doğru olmayan şekillerde kullanılmasını engellemek için teknolojik önlemler almakta ve bu amaca yönelik politikalar uygulamaktayız. Bu önlemleri uygun yeni teknolojiler geliştikçe güncelleyeceğiz. Bizim web sitemizdeki bir link aracılığıyla ulaşmış olduğunuz, bizim web sitemize diğer bir web sitesindeki linkten ulaşmış olsanız bile, diğer web sitelerinin gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu olamayız.

 

ÖDEME VE SİPARİŞLER

 

Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

 

BAŞKA KİŞİLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN VERİLMESİ

 

Sitede ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi ulaştırmak amacıyla, örneğin ailenizin ya da arkadaşlarınızın kişisel bilgileri istenebilir. Bu bilgileri ulaştırmadan önce lütfen bilgilerinin bu şekilde kullanılması için söz konusu kişilerin onayını alın. Bu şahıslara ait bilgiler bu gizlilik politikasıyla uyuşmayan şekillerde kullanılmayacaktır.

Gizlilik politikamız değişebilir, sizleri bilgilendirmek adına değişim olduğunda bunu sayfamızda yayınlayacağız. Lütfen gizlilik politikamızı düzenli olarak kontrol edin.

Bizimle gizlilik politikamızla ilgili bağlantıya geçmek isterseniz, ulusal@ulusalfair.com adresinden ulaşabilirsiniz.

“Avrasya’nın en önemli evcil hayvan ürünleri fuarı”

Telefon

+90 212 321 10 02

E-Posta

ulusal@ulusalfair.com

Ofis Adresi

Merkez Mah. İsmetpaşa Cad. Akgün İş Merkezi No: 1/11 Kağıthane / İstanbul

Sign Up For Our Newsletter

Get weekly email containing tips about newest event

Zero Spam. You Can Unsubscribe Anytime